+ 43 681 207 470 68

Adatvédelmi Tájékoztató

Dr. Makay Ágnes (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő; Székhelye: Austria 7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 2. 1. Stock, Top 13A) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek tekinti jelen jogi közlemény tartalmát, ugyanakkor elkötelezett arra, hogy működése során minden adatkezelés megfelel e szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Kiemelten fontosnak tartja páciensei, és azok hozzátartozói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Technikai, biztonsági, és szervezési intézkedésekkel garantálja a személyes adatokat bizalmas kezelését.

Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímeken: kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at

A szolgáltató/adatkezelő fenntartja magának a jogot e tájékoztató módosítására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit, közönségét. Közleményünkkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseit kollégáink szívesen megválaszolják.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

1. Adatkezelési tájékoztató hatálya, fogalom meghatározás

Ezen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. október 26-tól visszavonásig tart.

Az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatok és e szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a következők szerint:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Dr. Makay Ágnes csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos praxisához kötődő személyes adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Erről külön értesítjük az érintetteket.

Ez úton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése abban az esetben, ha az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg a szolgáltató/adatkezelő számára.

 

2.1. A személyes adatok:

 

2.2. Az Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató/adatkezelő weboldalán folyamatosan hozzáférhető. E tájékoztató elfogadása adatkezelési hozzájárulásnak minősül. A látogató a megfelelő checkboxban elhelyezett pipával igazolja annak megismerését.  Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A szolgáltató/adatkezelő adatkezelést végző alkalmazottja(jai) ill. a szolgáltató/adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, vagy annak valamely részműveletéért felelős cégek alkalmazottjai a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni kötelesek.

A szolgáltató/adatkezelő munkatársai munkájuk során kötelesek megóvni a személyes adatokat a jogosulatlan betekintéstől, hozzáféréstől, megismeréstől, megváltoztathatóságtól, megsemmisíthetőségtől.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az Austria-7000 Eisenstadt, Robert Graf-Platz 2. 1. Stock, Top 13A címen; az adatkezelés korlátozását; illetve joga van az adathordozhatósághoz.

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett joga, hogy tájékoztatást kérjen a szolgáltatótól/adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e? A szolgáltató/adatkezelő igazodva a GDPR-ben előírtakhoz a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva bocsátja rendelkezésre.

 

3.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 

3.3. A helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Tekintettel az adatkezelés céljára, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján).

A pontatlan, valóságnak nem megfelelő adatot a szolgáltató/adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Arra az időtartamra, amíg a szolgáltató/adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.5 pontjának megfelelően.

 

3.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a szolgáltató/adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

3.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapításáért, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a szolgáltató/adatkezelő felelős. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 

3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

3.9. A visszavonás joga

Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. Ez nem érinti a hozzájáruláson alapuló, korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 

3.10. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Tekintettel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára, indokolt esetben e határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a határidő meghosszabbításáról. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a szolgáltató/adatkezelő a következő költségelemek figyelembe vételével díjat számíthat fel:

 

Amennyiben az adatkezelő nem teszi meg késedelem nélkül a szükséges intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A személyes adatokat birtokló minden korábbi címzett tájékoztatást kap az Adatkezelőtől a helyesbítésekről, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

3.11. Kártérítés és sérelemdíj

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

3.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Ausztria területén az Österreichische Datenschutzbehörde  (DSB) szervezetéhez fordulhat.

 

Az Osztrák Adatvédelmi Hatóság a következő címen érhető el:

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42,

1030 Vienna

Austria

 

3.13. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

4. Az Adatkezelő üzleti tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

 

4.1. Az Adatkezelő honlapjának (kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at) használata során megvalósuló adatkezelések

4.1.1. A kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at szerver naplózása

A kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. A weboldal kódja a szolgáltató/adatkezelőtől független külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ez a külső szerver áll kapcsolatban a felhasználó számítógépével. Ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy e hivatkozások szolgáltatói képesek az adatgyűjtésre a szerverükkel való közvetlen kapcsolódás során. A felhasználó böngészője felhasználói adatokat szolgáltathat ki számukra (pl. IP cím, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldalak címe, látogatás időpontja, egérmutató mozgása).

Az IP cím az internetre csatlakozó felhasználók számítógépeinek egyértelmű azonosítására alkalmas számsorozat. Segítségével az adott számítógép használójának akár földrajzi pozíciója is meghatározható. A felkeresett oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a látogató (érintett) azonosítására nem alkalmasak, azonban további (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva lehetőség nyílik a felhasználóra vonatkozó következtetések levonására.

 

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
kezelt adatok köre: azonosítószám, a felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, az operációs rendszer és böngésző típusa.
adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
adattárolás határideje: harminc nap
adattárolás módja: elektronikus

 

4.1.2. A kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at külső szolgáltatók cookie kezelése

A kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at honlapon, a látogatottsági adatokat kiértékelő szoftver fut, amely a látogatások adatait rögzíti. Ezek az automatikusan keletkező látogatói információk: a látogató IP-címe, a megnyitott oldalak adatai a látogatás időpontja, a használt böngésző neve.

A szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, melyeket a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.  Amikor a böngésző egy korábban elmentett sütit visszaküld, a sütihez tartozó szolgáltató összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak esetén, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története.

Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A kinderarzt-makay.at, kinderarzt-eisenstadt.at honlap felkeresésekor a Google Analytics kezel cookie-t, webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Neve Cookie Funkciója Törlés időpontja, határideje
wp (wp-settings-1, wp-settings-time-1) Munkamenet konfiguráció A munkamenet beállításait tartalmazza, biztosítja, hogy a session/cookie egy gépen/böngészőben egyedülálló. Amikor a böngészési programfolyamat véget ér
language Nyelvválasztást rögzítő munkamenet Ez egy ideiglenes cookie, amely a felhasználó által választott nyelvet rögzíti, feltéve, hogy a jelen honlap több nyelven is elérhető. 365 nap
CookieLawInfoConsent (cookielawinfo-checkbox-non-necessary, cookielawinfo-checkbox-necessary, viewed_cookie_policy) Cookie használatához való hozzájárulást rögzítő cookie Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. 365 nap
_utma: állandó cookie, _utmb: Ideiglenes cookie, _utmc: Ideiglenes cookie, _utmz: állandó cookie Google Analytics Ezen, harmadik felek által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a jelen honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a jelen honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik szigorúan anonim módon: (I) a honlapot látogatók száma, (II) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá (III) a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg. _utma: 2 év, _utmb: 30 perc, _utmc: Böngésző becsukása, _utmz:6 hónap

 

adatkezelés célja: a honlap látogatási szokások elemzése, a szolgáltató/adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerint: az érintett hozzájárulása.
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított maximum 2 év
adattárolás módja: elektronikus

 

5. Adatfeldolgozók

A szolgáltató/adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.
cégjegyzékszáma: 01 09 909968
adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltató

 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a szolgáltató/adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a szolgáltató/adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a szolgáltató/adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az DSG (Datenschutzgesetz) szabályai az irányadó.